مهرداد

 

پرورده آزادی

بنام دادار پاک 

 

 

من پرورده آزاديم

استادم علي است مرد بي بيم وبي ضعف وپر صبر

و

 پيشوايم مصدق مرد آزاد

معلم علي شريعتي   

معلم علي شريعتي   

 

 

 

در دل آزادگان شمع هدي بود مصـدق         كربلاي جان ما يكتا سقـــــا بود مصدق

تكسوار بيشه عدل و مروت، مرد حـق        رهرو واهل دل و رند و گدا بود مصدق

مرحم مستضعفان و دشمن مستكبـران       حاكـم با غيرت و بي ادعــا بود مصدق

مرمرا شعـر وادب،عشـــــق بياموخت       دكتر و فرزانه و مرد سخـا بود مصدق

مام ميهن را پدر بود، یكي بود،مصدق!       صــادق وآزاده و ملـي گـرا بود مصدق

دافع مَكر و ريا وجاذب ‹مهر› و وفـــا        قلب او آكنده از لطف وصفا بود مصدق

 دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصدو هشتادو دو خورشيدي 

 

توضيح:

 از کنار هم قرار گرفتن حروف اول تمام مصراع ها از مصراع اول تا آخر نام دکتر محمد مصدق حاصل می شود

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ - مهرداد صدوقی